FELTÖLTÉS ALATT....

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

                
    I. Szervezeti, személyzeti adatok
             
1.
Önkormányzat elérhetőségei
2.
Szervezeti felépítés
3.
  Önkormányzat vezetői, elérhetőségük
4.
  Ügyfélkapcsolati vezető, elérhetősége
5.
  Képviselő-testület tagjai, elérhetősége
6.
  Felügyelt költségvetési szerv
7.
  Gazdálkodó szervezetek
8.
  Közalapítványok
9.
  Lapok
10.
  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
              
                
    II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
                               
1.
  Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
2.
  Önkormányzat önként vállalt feladatai
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
  Testületi nyilvános előterjesztések
9.
 
10.
 
11.
 
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
12.
 
13.
 
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
14.
 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
15.
 
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
16.
 
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
17.
  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
                 
               
    III. Gazdasági adatok
                         
1.
  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
2.
 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4.
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5.
  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6.
  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7.
  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8.
  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
2024. július 21. Vasárnap
Dániel, Daniella

 
A Nap kel 05:12-kor,
nyugszik 20:41-kor.

Holnap
Magdolna, Magda
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.