Pályázati konstrukció: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP országos kiterjesztéséhez

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00926

Projekt címe: Rábapatona Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve: Rábapatona Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.

Elnyert támogatás: 5.989.145. forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ESZA

Projekt célja és tartalma:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25.
8 §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős.

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„ című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: ; hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejleztése, addattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei.

A projekt tartalma:

A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: - iratkezelő rendszer - önkormányzati települési portál rendszer - gazdálkodási rendszer - ingatlanvagyon-kataszter - önkormányzati adó rendszer - ipar- és kereskedelmi rendszer - hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük. A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő infromatikai eszközök kerültek beszerzésre:

  • 7 db asztali számítógép, monitorral, perifériákkal, szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasóval
  • 2 db laptop
  • szünetmentes tápegység és rackszekrény

A megvalósítás során szükséges a helyi szabályzatok felülvizsgálata és módosítása. Ennek során iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzat került elkészítésre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2018.06.30.

A projekt jelenlegi állása:

A projektben vállalt feladatok mind elkészültek, az új eszközök beüzemelésre kerültek, az ASP-szakrendszerben vállalt adatok migrálására kerültek.

 

Eon hibabejelentő 0680/533-533
Eon közvilágítás hibabejelentő 0640/200-636
Pannon-Víz hibabejelentő 0696/311-753, 0696/522-601
Égáz hibabejelentő 0680/440-141, 0680/820-141
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 0696/505-050
Vidanet Zrt. 1203
MÁV Zrt. MÁVDIREKT 061/3494949
Kisalföld Volán Zrt. 0696/622-100

...

Polgármester:
Molnár-Nagy Béla Zoltán


Alpolgármester:
Burján Imre


Képviselő-testület tagjai:
Bán Ferenc
Burján Imre
Burján László
Kertainé Káposzta Hedvig
Kovács Gábor
Nagy Gábor


Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
Elnöke: 
Nagy Gábor

Tagjai:
Bán Ferenc
Burján László
Nagy Gábor
Kertainé Káposzta Hedvig
Kovács Gábor
Mező Róbert
Veneszné Nagy Marietta


Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság
Elnöke:
Burján László

Tagjai:
Bán Ferenc
Gácsné Kozma Ildikó
Gálné Sulyok Anetta
Kertainé Káposzta Hedvig

18/2011.(XI.29.) A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

8/2003.(V.5.) Helyi építési szabályzat Rábapatona község rendezési tervéhez

17/2003.(XI.27.) Helyi iparűzési adóról

3/2004.(I.22.) A kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételének helyi szabályozásáról

8/2004.(II.26.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról

12/2004.(IV.1.) A középületek fellobogózásáról

15/2004.(IV.1.) Az önkormányzat nyugdíjas köztisztviselőinek és közalkalmazottainak kedvezményes étkeztetése

21/2004.VI.30.) Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

24/2004.(VI.30.) A talajterhelési díjról

31/2004.((XII.16.) A magánszemélyek kommunális adójáról

36/2004.((XII.16.) A közterületek tisztántartásáról

10/2005.(IV.28.) A helyi környezetvédelem szabályairól

9/2006.(III.30.) A luxusadóról

20/2008.(XI.27.) Az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának rendjéről

21/2008.(XII.11.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemű csatorna használatáért fizetendő díjakról

13/2009.(XII.17.) A közterületek használatáról

14/2011.(V.26.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

19/2011.(IX.29.) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozása

9/2012.(V.31.) Az önkormányzat vagyonáról

11/2012.((VI.29.) A helyi római Katolikus Templom épületének védetté nyilvánításáról

10/2013.(VIII.30.) Az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról

18/2013.(XII.19.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről

2/2014.(II.27.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

6/2014.(V.5.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

8/2014.(VIII.8.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

14/2014.(XII.18.) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2/2015.(II.26.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

4/2015.(II.26.) A helyben nyújtandó szociális ellátásokról

6/2015.(IV.30.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

11/2015.(XI.26.) A mezei őrszolgálatról

2/2016.(II.25.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

7/2016.(IV.28.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

8/2016.(V.30.) A helyi népszavazásról

15/2016.(X.27.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

1/2017.(III.1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

7/2017.(III.30.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

8/2017.(IV.27.) Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

9/2017.(IV.27.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

13/2017.(X.26.) A hirdető- és reklámhordozók elhelyezési szabályairól

15/2017.(XII.14.) A településkép védelméről

3/2018.(III.1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

9/2018.(IV.26.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

11/2018.(VIII9.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

1/2019.(II.28.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

6/2019.(IV.25.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

9/2019.(VI.20.) A helyi k9zművelődési feladatok ellátásáról

10/2019.(VI.20.) A "Közszolgálati Tisztviselők Napjáról"

14/2019.(X.29.) a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata